ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na  podstawie  art. 47 ust. 1  ustawy  z dnia  11 marca  2004 r.  o ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. zakazuje się:
   1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
   2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  2. nakazuje się:
   1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
   2. zgłaszanie  do  powiatowego  lekarza  weterynarii  miejsc,  w których  jest  utrzymywany  drób  lub  inne  ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
   3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
   4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
   5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
   6. wyłożenie  mat  dezynfekcyjnych  przed  wejściami  i wyjściami  z budynków  inwentarskich,  w których  jest  utrzymywany  drób,  w liczbie  zapewniającej  zabezpieczenie  wejść  i wyjść  z tych  budynków  –  w przypadku  ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
   7. stosowanie  przez  osoby  wchodzące  do  budynków  inwentarskich,  w których  jest  utrzymywany  drób,  odzieży ochronnej  oraz  obuwia  ochronnego,  przeznaczonych  do  użytku  wyłącznie  w danym  budynku  –  w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
   8. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
   9. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
   10. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
   11. dokonywanie  codziennego  przeglądu  stad  drobiu  wraz  z prowadzeniem  dokumentacji  zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
  1. zwiększonej śmiertelności;
  2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
  3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  4. duszności;
  5. sinicy i wybroczyn;
  6. biegunki;
  7. nagłego spadku nieśności.
 3. Dzierżawcy  lub  zarządcy  obwodów  łowieckich  zgłaszają  organowi  Inspekcji  Weterynaryjnej  albo  najbliższemu podmiotowi  świadczącemu  usługi  z zakresu  medycyny  weterynaryjnej  przypadki  zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel