WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Ogrodniki – działka w kształcie czworoboku, położona przy drodz eżwirowej do wsi Hożna, jest w odłogu. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oznaczona w ewidencji gruntów nr geodezyjnym 76/1 o pow. 0,09 ha / RV-0,05 ha, RVI-0,04 ha / BI2P/00032698/1.

  • cena wywoławcza  1 540,00zł.
  • wys. wadium  200,00zł.
  • dodatkowe koszty 500,00zł.
  • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 20,00 zł

 

Wieś Cisy – działka położona przy drodze żwirowo-gruntowej Ogrodniki-Cisy. W kompleksie gruntów rolnych. Zabagniona, z zastoiskami wody. Na działce występują zadrzewienia i zakrzewienia. Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna, oznaczona w ewidencji gruntów nr geodezyjnym 10/3 o pow. 0,5730 ha / RIVb-0,0058 ha / LzPsV-0,4363 ha, LzPsVI-0,0065 ha, LzRIVb0,0884 ha, KW Nr  BI2P/00012200/8.

  • cena wywoławcza  9 560,00zł.
  • wys. wadium  1 000,00zł.
  • dodatkowe koszty 460,00zł.
  • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2017r. o godz. 9,00 (obręb wsi Ogrodniki)
.                                            - || -       o godz. 10,00 (obręb wsi Cisy)
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi Nr 64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi w terminie do 30 czerwca 2017r /za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu/.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755 , 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania dokładniejsze informacje o przetargu:

Ogrodniki

Cisy