ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

1. Nazwa i adres oferenta: zgodnie z rozdzielnikiem.

2. Zamawiający: Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej oraz ciągu pieszo-jezdnego od ul. Łąkowej w Narwi. Wykonawca posiada aktualne mapy do celów projektowych.

Proponowane założenia do przedmiotowej dokumentacji:

Opracowanie dotyczy:

 1. odcinka wymienionych ulic o długości około 310 mb i szerokości 5,5 m
  • wykonanie chodnika z płytek chodnikowych o szerokości 2 x 1,5 m, ograniczonego obrzeżem betonowym,
  • wykonanie podbudowy,
  • wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm) ze spadkiem naturalnym,
  • wykonanie podjazdów na każdą posesję,
  • wykonanie odprowadzenia wód opadowych przez spadki naturalne korytkami betonowymi;
 2. odcinka ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 45 mb i szerokości 3 m (w przedłużeniu ul. Łąkowej)
  • wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm).

Szczegółowe uzgodnienia odnośnie dokumentacji poczynione zostaną z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje:

 • opracowanie projektu technicznego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
 • sporządzenie przedmiaru robót – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

Ewentualne sugestie ze strony oferenta co do rozwiązań technicznych będą przedmiotem omówieni i uzgodnień.

Wykonawca dokonując wyceny za wykonanie dokumentacji projektowej uwzględnia wszystkie ewentualne koszty opinii, uzgodnień, rysunków, map oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań, a także jedną aktualizację kosztorysów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wykonana dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, w szczególności z:

 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 sierpnia 2017 r.

5. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): koszty – 100%.

6. Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 r., godz. 15:00.

Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.

7. Sposób składania ofert:

 1. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
 2. złożona w sekretariacie Urzędu Gminy Narew.

8. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Pan Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Oferta powinna być sporządzona według załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

11. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania dokumentacji.
Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Formularz oferty cenowej