Or. 271.19.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY NAREW”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie elewacji (ok. 700 m2) metodą mokrą - lekką budynku Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  1. Skucie tynku na całej elewacji (urobek usunie, załaduje i wywiezie Zamawiający).
  2. Wykonanie zbryzgu cementowo – wapiennego w przypadku wystąpienia nierówności po skuciu starego tynku.
  3. Gruntowanie ścian i klejenie warstwy izolującej termicznie (gr. 10 cm, CPS 70, lambda 40). Zagłębienie na min. 1 m.
  4. Nałożenie warstwy zbrojonej i tynkowanie (tynk silikonowy) - siatka zgodna z aprobatą techniczną systemu, który jest stosowany.
  5. Wymiana krat w oknach oraz obróbki dekarskiej (parapety zewnętrzne na 4 ścianach wg poniższego zestawienia):

   Ściana Ilość Wymiary
    1.  22  170x30
    2.  5  170x30
    3.   13  170x30
    5  160x30
    4.  6  170x30
  6. Wykonanie pasa lica ścian, obróbka dekarska (na wysokości gzymsu).
  7. Zdjęcie i ułożenie nowego pasa polbruku wzdłuż frontu budynku wykona Zamawiający. Szczegóły Wykonawcy uzgodnią z Zamawiającym.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy Narew" do dnia 23 czerwca 2017 r., godzina 15.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
  2. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
   Koszty brutto – 100%.
 5. Termin realizacji Zamówienia:
  do 15 października 2017 r. na podstawie zawartej umowy w oparciu o wyłonioną ofertę.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Formularz oferty cenowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty