Narew dnia 20.10.2017r.

GK.6220-3.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art- 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)

informuję

że dnia 20.10.2017r. została wydana decyzja W/ójta Gminy Narew znak GK.6220.3.2017 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:

  • Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Makówka" zlokalizowanego na działkach nr geodezyjne 265 i 687 w miejscowości Makówka gm. Narew pow. hajnowskí woj. podlaskie

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na strome internetowej Gminy Narew oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narewi Sołectwa Makówka.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew W terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz