Narew, 11 kwietnia 2018 r.

Or.271.12.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH
W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w miejscowościach:
  1. Krzywiec – droga w kierunku Chrabostówki.
  2. Tyniewicze Duże– droga gminna 107159B do początku wsi Tyniewicze Duże.
  3. Tyniewicze Małe – od zlewni mleka do drogi powiatowej1601B Narew – Bielsk Podlaski.
  4. Rybaki – od ulicy w Rybakach do ośrodka wypoczynkowego.
  5. Waśki – droga gminna 107164B przez wieś od drogi powiatowej 1628B.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  1. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywiec.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 14 493,54 zł.
  2. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyniewicze Duże i sołectwa Łopuchówka.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 22 462,81 zł.
  3. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyniewicze Małe.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 10 925,22 zł.
  4. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Rybaki.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 11 409,80 zł.
  5. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Waśki.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 11586,02 zł.
   Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenową (na całe zamówienie) należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Asfaltowanie dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich 2018” do dnia 26 kwietnia 2018 r., godzina 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za 1 m2 łącznie z frezowaniem wyrównującym.
  Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa drogowego.

Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie ceny brutto wyłonionej oferty.

Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie z PN-S-960025 oraz składzie:

Kruszywa wg.PN-B-11112/96  Wypełniacza wg. PN-61/S/-96504 Lepiszcza D 70 wg. PN-65/C-96170 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania