Narew, 11 kwietnia 2018 r.

Or.271.12.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH
W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w miejscowościach:
    1. Krzywiec – droga w kierunku Chrabostówki.
    2. Tyniewicze Duże– droga gminna 107159B do początku wsi Tyniewicze Duże.
    3. Tyniewicze Małe – od zlewni mleka do drogi powiatowej1601B Narew – Bielsk Podlaski.
    4. Rybaki – od ulicy w Rybakach do ośrodka wypoczynkowego.
    5. Waśki – droga gminna 107164B przez wieś od drogi powiatowej 1628B.
  2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
    1. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywiec.
      Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 14 493,54 zł.
    2. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyniewicze Duże i sołectwa Łopuchówka.
      Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 22 462,81 zł.
    3. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyniewicze Małe.
      Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 10 925,22 zł.
    4. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Rybaki.
      Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 11 409,80 zł.
    5. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Waśki.
      Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 11586,02 zł.
      Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.
  3. Sposób sporządzenia oferty:
    1. Ofertę cenową (na całe zamówienie) należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Asfaltowanie dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich 2018” do dnia 26 kwietnia 2018 r., godzina 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
  4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
  5. Kryteria oceny ofert:
    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za 1 m2 łącznie z frezowaniem wyrównującym.
    Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa drogowego.

Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie ceny brutto wyłonionej oferty.

Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie z PN-S-960025 oraz składzie:

Kruszywa wg.PN-B-11112/96  Wypełniacza wg. PN-61/S/-96504 Lepiszcza D 70 wg. PN-65/C-96170 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Wzór formularza oferty cenowej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania