Z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie znowelizowana treść art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.):

„Art. 46.

 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
  1. w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  2. przy wykonywaniu polowania.
 2. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:
   1. przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,
   2. przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
   3. przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.
 6. Szacowanie szkody składa się z:
  1. oględzin;
  2. szacowania ostatecznego.
 7. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
 8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.”

Informujemy, że na terenie gminy Narew działają cztery koła łowieckie: „Łabędź” w Narwi, „Żbik” w Zabłudowie, „O"rzeł w Orli i „Jenot" w Michałowie oraz wyłączony obwód łowiecki przekazany Ośrodkowi Hodowli Zwierzyny - Nadleśnictwo Browsk.

Dane kontaktowe osób wyznaczonych przez koła do szacowania szkód:

 1. z Koła Łowieckiego „Łabędź” w Narwi:
  • Mirosław Ciesnowski - tel. 604 320 400
  • Wiktor Kowalski – tel. 695 763 881
  • Roman Bojczuk – tel. 601 344 046
 2. z Koła Łowieckiego „Żbik” w Zabłudowie:
  • Adam Sacharewicz - tel. 518 121 511,
  • Leon Charytoniuk – tel. 504 148 600
  • Stefan Bazyluk – tel. 723 692 411
 3. z Koła Łowieckiego „Jenot” w Michałowie:
  • Piotr Kuderski – tel. 502 730 074
  • Łukasz Florczuk – tel. 530 348 623
  • Jerzy Florczuk – tel. 725 380 116
  • Aleksy Patejuk – tel. 604 192 456
 4. z Koła Łowieckiego „Orzeł” w Orli:
  • Antoni Jakubowski - tel. 515 124 475
  • Mateusz Romaniuk - tel. 576 721 328
  • Aleksander Mikiciuk - tel. 660 236 900
  • Leszek Koniuch – tel. 512 047 290
 5. z Ośrodka Hodowli Zwierzyny - Nadleśnictwo Browsk:
  • Bogusław Dawidziuk – tel. 504 275 150

Dane kontaktowe do przedstawicieli organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysów w gminie Narew:
Sołtysi - kontakt