Narew, 1 czerwca 2018 r.

Or.271.22.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Remont odnogi drogi gminnej
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi (do lotniska)
prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia: Remont odnogi drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków.
 2. Zakres zamówienia:
  Zakres robót: mb* [m2]* Uwagi
  Ustawienie krawężnika
  rozbiórkowego
  220  P\L Wykonać 2 [%] spadek poprzeczny
  jezdni z L strony na P, spadek
  podłużny zgodny z naturalnym
  spływem wód opadowych.
  Ułożenie trelinki rozbiórkowej
  na podsypce piaskowej
  o grubości 5 [cm] z pracami
  towarzyszącymi
      Ułożona nawierzchnia z trelinki po
  zagęszczeniu powyżej ustawionego
  krawężniki na 2 [cm]
  Wykonanie podbudowy
  żwirowej o grubości 20 [cm]
  110    
  Wykonanie:      
  - wjazdu na działkę
  Wspólnoty Mieszkaniowej
  (nr ewid. 1438/2)
       
  - rozjazd z drogą na lotnisko
  (nr ewid 1441)
       
  * Uzupełnienie materiałowe trelinki rozbiórkowej z placu PSZOK w Narwi ul. A. Mickiewicza (za budynkiem OSP Narew) zapewnia Zamawiający.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Remont odnogi drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi (do lotniska) prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków” do dnia 11 czerwca 2018 r., godzina 13.30 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  KOSZTY: 100%
 6. Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
 7. Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
  Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający uzgodni termin wykonania przez Zamawiającego prac rozbiórkowych: zdjęcie nawierzchni (trelinka, krawężniki).
  Termin zakończenia realizacji Zamówienia: 15 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty