Zabłudów dnia 2018.07.11

 

RGiGG.6720.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały Nr XXXVII/344/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

Zmiana będzie dotyczyła możliwości rozwoju funkcji usługowej i turystyczno-rekreacyjnej w strefie B - obszarze rolno-osadniczym na terenie gminy Zabłudów, zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. uchwały.

Wnioski do zmiany studium można składać do dnia 03 sierpnia 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 

Do pobrania:

kopia uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr XXXVII/344/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.