Narew dnia 30.07.2018r.

GK.6733.7.2018

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY NAREW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Narew zawiadamia, że dnia 23 lipca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Przebudowie ulicy w miejscowości Soce - zadanie nr 2 polegające na przełożeniu istniejącej nawierzchni brukowej z ewentualnym uzupełnieniem o długości 9970mb i szerokości 5m krawężnikiem najazdowym oraz instalacja burzowa odwadniająca odprowadzenie wód opadowych z nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 413..

dla inwestora: Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

W związku z powyższym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi, pokój 3.
  2. Składać wnioski i uwagi.

Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

Podstawa prawna obwieszczenia: art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz