Hajnówka, dn. 2018.08.06

HK.4410.54.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w związku ze sprawozdaniami Nr 257618/18/SOK, 292083/18/SOK oraz LPW.9051.805.2018.4806.1152 z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych trzech próbek wody w Iwankach w ramach kontroli wewnętrznej administratora w dniach 12.06.2018, 2.07.2018 i 17.07.2018

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest warunkowow przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Hajnówce
Irena Dymińska

 

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.