Hajnówka, dn. 2018.08.22

HK.4410.15.2018

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
z dnia 22.08.2018r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
w wodociągu Iwanki, gm. Narew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w dniu 20.08.2018r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu Iwanki, ze względu na  stwierdzone na podstawie badań laboratoryjnych przekroczenie stężenia jonu amonowego na poziomie0,64 mg/l

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), najwyższe stężenie jonu amonowego nie powinno przekraczać 0,50 mg/l.

Przekroczenie dopuszczalnej wartości jonu amonowego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów przy zwyczajowym korzystaniu z wody.

Utrzymywanie się podwyższonej zawartości jonu amonowego w wodzie może natomiast pogorszyć cechy organoleptyczne wody, tj. wywoływać zmiany smaku i zapachu, przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną filtrację manganu.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

 

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendowska