58e38b8309836 o full

Narew, 17 września 2018r.

WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Cisy - działka położona przy drodze Ogrodniki - Cisy, w sąsiedztwie byłej zabudowy kolonijnej wsi Cisy. Ma kształt czworoboku ze ściętym stożkiem, szerokość ok. 10m od drogi i 8m od zaplecza. Długość jej wynosi ok. 28m. W sąsiedztwie działki nr 10/4 występują grunty rolne w odłogu, głównie zadrzewione i zakrzewione. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oznaczona w ewidencji gruntów nr:

  1. 10/4 o pow. 254m2 /Br RIVb-0,0254ha/ KW Nr BI2P/00012200/8
    • cena wywoławcza - 670,00 zł
    • wysokość wadium - 200,00 zł
    • dodatkowe koszty - 1 357,50 zł
    • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 20,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2018r. o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów na działki: obręb Cisy - działka o nr 10/4 jest wplacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi:

64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi

w terminie do 6 grudnia 2018r (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755, 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz