Narew, dnia 7 grudnia 2018 r.

Z.Sz.P.5.2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi uprzejmie informuje iż prowadzi postępowanie na podstawie Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z dnia 07 października 2014. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w sprawie wyłonienia wykonawcy

na „Zakup i montaż drzwi z obróbką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi” zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania:

Termin realizacji zadania i warunki zamówienia:

 1. Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wraz z wniesieniem według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
 2. Zaleca się aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin pomieszczeń celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.
 3. Wymontowanie istniejących starych drzwi z futryną, wmontowanie drzwi kompletnych wraz z futryną i obróbką polegającą na uzupełnieniu ubytków tynkiem i malowaniem. Gruz i odpady pomontażowe zagospodaruje we własnym zakresie Wykonawca.
 4. Produkt o którym mowa w ofercie, powinien posiadać najwyższą jakość, parametry techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 7 dni od zgłoszenia.
 6. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi Wykonawcy. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości.
 8. Przedstawiona oddzielnie cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto na wartość drzwi oraz montaż drzwi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.
 10. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawia 2 faktury: na zakup drzwi oraz na montaż drzwi
 12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.

Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2018r w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, ul. Mickiewicza 81, pokój Nr 233 I piętro do godz. 8:30

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się 18.12.2018r. o godz. 9:00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi, pokój Nr 235 I piętro.

Kryterium wyboru oferty:

 1. cena brutto – 100%

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi
mgr Jerzy Ostapczuk

 

 

Do pobrania:

Specyfikacja do zamówienia

Wzór formularza ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty