Narew, 14 grudnia 2018 r.

Or.271.57.2018

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Gminy Narew zaprasza do składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:

Dostawa szaf i szafek metalowych do Urzędu Gminy Narew.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

I.Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie,
tel. (85) 6816016, faks (85) 873 35 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf i szafek metalowych do Urzędu Gminy Narew.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
  1. szaf metalowych:
   • 8 szt. z drzwiami przesuwanymi (szer. 100 cm x wys. 200 cm)
   • 1 szt. z drzwiami przesuwanymi (szer. 120 cm x wys. 200 cm)
  2. szafek metalowych:
   • 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 60 cm x wys. 104 cm)
   • 6 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 95 cm x wys. 80 cm)
   • 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 100 cm x wys. 104 cm)
   • 2 szt. z drzwiami otwieranymi (szer. 80 cm x wys. 104 cm)
    Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na minimum 36 miesięcy.
    Oferta cenowa powinna określać całkowity koszt dostawy wszystkich szaf i szafek w kwocie netto i brutto.
 2. Termin wykonana zamówienia: 31 grudnia 2018 r.
 3. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Narew, ul. A Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

III.Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia;
 2. podpisany wzór umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia;
  Dodatkowo oferent może złożyć dokumenty które uzna za przydatne w ocenie oferty (np. listy referencyjne, opinie, przyznane nagrody i wyróżnienia na targach handlowych, opinie techniczne itp.).
  Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili innych wymagań określonych w zaproszeniu.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze - załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy i dopiskiem:
Oferta – „Dostawa szaf i szafek metalowych do Urzędu Gminy Narew”, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 24 grudnia 2018 r. godz. 12.15.”
Oferty należy złożyć w pok. nr 18 w Sekretariacie Urzędu Gminy Narew w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r. do godziny 12:00.

VI. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 grudnia r. o godz. 12:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

VII. Opis kryteriów oceny wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, opis sposobu obliczania ceny
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

 1. Cena brutto - 90 %
 2. Gwarancja - 10%

Oferta o najniższej cenie uzyska 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

     Cn    
Wc = ---- x W
     Co    

Wc = wartość punktowa
Cn = najniższa cena
Co = cena ocenianej oferty
W = waga = 90

Wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone szafy i szafki, której ważność rozpoczyna się od dnia odbioru.
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie żadnej gwarancji, o której mowa powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na dostarczone szafy i szafki – 36 miesięcy.

    Wgo    
Wg = ------ x W
     Wgn    

Wg = wartość punktowa
Wgo = gwarancja ocenianej oferty
Wgn = najdłuższa gwarancja
W = waga = 10

Wartość punktowa oferty: W = Wc + Wg

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A Mickiewicza 101, 17-210 Narew. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Popławski tel. +85 6816743, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podawania przyczyn.
 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 5. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy