Zabłudów, dnia 11 stycznia 2019r.

RGiGG.6720.4.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zabłudowie uchwały III/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów. rzedmiotem zmiany Studium jest aktualizacja zapisów i części graficznej dla stref zagrożenia powodzią na terenie gminy Zabludów.

Wnioski do zmiany Studium można składać do dnia 1 lutego 2019r. na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

 

Załącznik:

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów