Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

ogłasza VI sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, w trybie aukcji ustnej
na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, miasta Hajnówka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w dwóch zadaniach:

Zadanie nr 1 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Białowieża, Narew, Narewka w ilości 263 sztuk o łącznej masie około 365,119 m3 za cenę wywoławczą 15 964,24 zł netto,

Zadanie nr 2 obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, miasta Hajnówka w ilości 599 sztuk o łącznej masie około 130,282 m3 za cenę wywoławcza 51 816,00 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki dla Zadania nr 1 i nr 2 wraz z szacunkowa ich wartością określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na Zadania, gminy oraz terminem zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT W wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

  1. wniesienie wadium W wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 - 1 596,42 zł, dla Zadania nr 2 - 5 181,60 zł w terminie do dnia 26.07.2017 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27 1240 5211 1111 0000 4928 2025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. najpóźniej w dniu 26.07.2017 r. do godz. 24:00 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, można wpłacić wadium dla jednego Zadania lub dla obu Zadań łącznie,
  2. podpisanie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 6),
  3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta i pełnomocnictwa w przypadku udziału pełnomocnika.

Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum:

  • dla Zadania nr 1 - 160,00 zł lub jego wielokrotność,
  • dla Zadania nr 2 - 520,00 zł lub jego wielokrotność.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych W Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 26.07.2017 r. godz. 10:00.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podanie na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócgna wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.