Białystok, dnia 31 sierpniaa 2017 r.

WR-I.7160.111.2017.EAF

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Wojewoda Podlaski uprzejmie informuje, że Minister Rolnictwa í Rozwoju Wsi podjął decyzję o zastosowaniu pomocy dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
Poszkodowani rolnicy, u których szkody wyniosły co najmniej 70% powierzchni tych upraw mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie od 13.09.2017 r. do 27.09.2017r.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie intemetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

z up. Wwojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

Stefan Sołomianko