Białystok, dnia 31 sierpniaa 2017 r.

WR-I.7160.111.2017.EAF

INFORMACJA WOJEWODY PODLASKIEGO

Wojewoda Podlaski uprzejmie informuje, że od 8 do 12 września 2017r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o ww. wsparcie z obszaru stref objętych restrykcjami ASF, których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF http://www.wetgiw.gow.pl719---asf-w-polsce.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie głównej ARiMR.

 

z up. Wwojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

Stefan Sołomianko