Białystok, dnia 6.10.2017r.

Zn. spr.: ZG.750.12.2017 M.S.

 

W związku z pismem z dnia 20.09.2017r. , znak sprawy: OS.6160.8.2017 M.S., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku uprzejmie informuje, że od wielu lat boryka się z problemem występowania szkód od korników w drzewostanach świerkowych Puszczy Białowieskiej. Jest to zjawisko, które powstało z przyczyn niezależnych od administracji leśnej, gdyż przepisy z zakresu ochrony przyrody uniemożliwily skuteczną walkę z tym szkodnikiem. W poprzednich latach nastąpiło wyraźne pogłębienie problemu i dopiero decyzje z 2017 roku pozwoliły na częściową walkę z gradacją. Mamy tego świadomość, że problem szkód dotyczy także drzewostanów innych własności. Niemniej, aby ograniczyć ich rozmiar i wdrożyć działania naprawcze, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych uprzejmie informuje onastępujących możliwych działaniach:

  1. zgodnie z przepisami Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. z 2015 poz. 2100 ze zmianami) nadzór nad gospodarką Ieśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, do którego właściciele lasów wykazanych w przywołanym piśmie powinni zgłaszać występowanie szkód oraz zwracać się o informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w ich naprawie. W myśl art. 9 przywołanej ustawy, na właścicielach lasów spoczywa powszechny obowiązek ich ochrony polegający między innymi na zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych. Skuteczna metodą w ograniczeniu populacji kornika drukarza jest bieżące usuwanie drzew zasiedlonych, na co powinien reagować właściciel lasu po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej,
  2. w związku z masowym zjawiskiem zamierania drzewostanów (wg Starostwa), w ocenie RDLP należy dokonać inwentaryzacji na gruncie oraz oceny występowania szkód powstałych w lasach prywatnych. Pozwoli to jednoznacznie określić rozmiar strat, które niezwłocznie należy przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu, gdyż zgodnie z art. 12 Ustawy o lasach, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami abiotycznymi albo biotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanów finansowane są z budżetu państwa,
  3. mając na uwadze zjawisko gradacji korników, możemy przypuszczać, że także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zostały istotnie uszkodzone, co może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. Wobec powyższego należy dążyć do poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez uporządkowanie tych lasów będących w posiadaniu osób fizycznych. Celem odbudowy tych drzewostanów oraz poprawy bezpieczeństwa należy złożyć stosowny wniosek do Wojewody Podlaskiego. Ogółem na terenach administracyjnych w Puszczy Białowieskiej lasy prywatnych własności wynoszą 2935,38 ha, w tym w Nadleśnictwie Browsk - 2415,54 ha; Hajnówka - 482,87 ha; Białowieża - 36,97 ha. Z uwagi na fakt prowadzenie nadzoru zgodnie z zawartymi porozumieniami, Nadleśnictwa wspomagają działanie Starosty w możliwym zakresie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku od wielu lat dostrzega problem spowodowany zamieraniem drzewostanów, co w określonym przedziale czasowym powoduje znaczne starty nie tylko materialne, ale także w środowisku przyrodniczym. Skala zjawiska jest ogromna, co ma także swoje odzwierciedlenie w odczuciach i nastrojach społecznych. Lasy prywatnych własności także są ważnym elementen w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, lecz mając na uwadze obecne uwarunkowania prawne nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia finansowego na zadania wykazane w piśmie.

Z wyrazami szacunku

Z up. Dyrektora
Zastępca Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku
ds. Gospodarki Leśnej
mgr inż. Piotr Karnasiewicz