W związku z prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wysokimi temperaturami powietrza trwającymi nieprzerwanie kilkanaście dni, które mogą powodować liczne zagrożenia w tym pożary traw i lasów, zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej i kolejowej, przeciążenia sieci elektroenergetycznych, smogu, zakwitu sinic w zbiornikach wodnych, itp.

Powyższe zagrożenia wymagają pełnej gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w województwie. Podejmowane działania powinny mieć na celu zapewnienie właściwego przygotowania logistycznego do zarządzania sytuacją kryzysową na każdym szczeblu. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o podjęcie stosownych działań polegających w szczególności na:

  • niezwłocznym i efektywnym informowaniu mieszkańców o zagrożeniu jakim są upały;
  • dokonania przeglądu procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego;
  • utrzymywaniu sprzętu łączności w stałej gotowości do pracy, również w warunkach długotrwałych awarii sieci elektroenergetycznych;
  • ustawienie w miejscach publicznych kurtyn wodnych;
  • objęcie nadzorem przez pracowników pomocy społecznej osób starszych, samotnych, potrzebujących.

Nawiązując do powyższego proszę o zamieszczanie ikonografii (w załączeniu) pt. „jak przetrwać upały” na stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych Państwa urzędów. Ponadto w przypadku wykrycia i stwierdzenia zagrożenia, należy niezwłocznie informować Wojewodę Podlaskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.

upaly

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Z-ca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mirosław Sienkiewicz