W 2019 ROKU NA TERENIE GMINY NAREW ZOSTAŁY ZREALIZOWANE PONIŻSZE ZADANIA INWESTYCYJNE:

 1. Przebudowa ulicy we wsi Waniewo o wartości 344 951,42 zł, z czego 50% tj. 171 275,71 zł zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.
 2. Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej o wartości 220 931,00 zł, z czego 50% tj. 109 865,50 zł zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.
 3. Przebudowa ulicy we wsi Soce (zadanie nr 2)

Część 1 – o wartości 398 218,50 zł została już zrealizowana. Część 2 zadania o wartości 429 369,51 zł uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% tj. 214 684,75 zł – termin wykonania zadania maj 2020 rok.

 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tyniewicze Małe 185 00,00 zł – 0 % wkładu własnego Gminy Narew.
 2. Przebudowa ulicy w miejscowości Kutowa (droga powiatowa) o wartości 746 228,00 zł wkład Gminy Narew 186 557,05 zł.
 3. wykończenie boksu garażowego dla OSP w Trześciance (bez części socjalnej) o wartości 59 429,60 zł.
 4. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi- całkowita wartość zadania 3 045 189,20 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% tj. 2 588 410,80 zł. Termin realizacji zadania to październik 2020 rok. Stan zaawansowania robót to około 37 %.
 5. Zadania inwestycyjne w ramach realizacji „Funduszów Sołeckich” w 2019 roku:

- wiata drewnienia w Trześciance – 17 800 zł

- budowa deptaków w Narwi od ul. Konwaliowej i ul. Reja – 27 988,65 zł

- budowa oświetlenia ulicznego od ul. Dąbrowskiego do ul. Piaski – 29 504,74 zł

- naprawa drogi żwirowej do miejscowości Waniewo – 11 642,91 zł

- naprawa drogi brukowej we wsi Ancuty – 12 297,54 zł

 

W 2019 ROKU ZOSTAŁY ZŁOŻONE NASTĘPUJĄCE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2020-21:

 1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok, gm. Narew” – wartość zadania 474 096,01 zł. Wniosek został złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże gm. Narew” - wartość zadania 2 174 875,23 zł. Wniosek został złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 3. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Narew” – całkowita wartość zadania 2 554 823,00 zł. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63% tj. – 1 625 633,87 zł.
 4. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Narwi” – kosztorys zadania opiewa na kwotę 747 519,89 zł. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Gmina Narew ubiega się o dotację w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

W sumie roku 2019 Gmina Narew pozyskała środki pozabudżetowe na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości  4 709 870,63 zł.

 Termomodernizacja Gmina Narew 3

IMG 0123

DSC 0227

DSC 0240