Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe lub czasowe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

 • Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Gminy Narew powołała trzy komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Rozwoju Gminy.

 

Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Narew na lata 2014-2018:

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Witold Andrzej Bubnicki - Przewodniczący
 • Joanna Krystyna Szafrańska - Zastępca Przewodniczącego
 • Piotr Paweł Lewczuk
 • Adam Ostaszewski

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:

 • Zenaida Iwaniuk - Przewodnicząca
 • Roman Ostapczuk
 • Wiera Dudzicz
 • Tamara Leszczyńska
 • Michał Kozyrski

KOMISJA ROZWOJU GMINY:

 • Halina Turbaczewska - Przewodnicząca
 • Natalia Siemienowicz
 • Walenty Sadowski
 • Aneta Leonowicz
 • Anna Jakoniuk

 


Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Narew w latach 2010-2014:

Komisja Rewizyjna: Anna Lidia Wawrzeniuk (przewodnicząca), Joanna Krystyna Szafrańska, Sławomir Chodakowski, Mirosław Aleksander Gromotowicz.
Komisja Budżetu i Finansów: Mirosław Predko (przewodniczący), Adam Ostaszewski, Piotr Benedyczuk, Jan Ochrymiuk.
Komisja Rozwoju Gminy: Dawid Kuczewski (przewodniczący), Bożena Zofia Pogorzelska, Mirosław Kozłow, Piotr Ostaszewski.

 

Komisje stałe V kadencji Rady Gminy Narew w latach 2006-2010:

Komisja Rewizyjna: Krystyna Pawluczuk (przewodnicząca), Włodzimierz Dudzicz, Mirosław Szelengowicz, Jarosław Kołnier.
Komisja Budżetu i Finansów: Jan Kononiuk (przewodniczący), Andrzej Ostaszewski, Leszek Gołowaczyk, Jerzy Sakowski, Walentyna Timofiejuk.
Komisja Rozwoju Gminy: Piotr Ostaszewski (przewodniczący), Jarosław Kiryłowicz, Eugeniusz Gryniewicki, Joanna Krystyna Szafrańska, Jan Selwestruk.