31 sierpnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym.

XXXIV sesja Rady Gminy Narew 

Po wystąpieniu Wójta rozstrzygnięto gminny konkurs na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś. Komisja konkursowa zaprezentowała zebranym wszystkie zgłoszone w tym roku posesje, a następnie ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody rzeczowe. W kategorii posesji zwyciężyły gospodarstwa Anny i Wiesława Czerniakiewicz z Hajdukowszczyzny oraz Marii i Mikołaja Świętuchowskich z Tyniewicz Małych. W kategorii wsi pierwsze miejsce przyznano miejscowościom Krzywiec i Trześcianka.

XXXIV sesja Rady Gminy Narew 

Gminny konkurs posesji 2010

 

W dalszej części obrad Skarbnik Halina Niesteruk przedstawiła radzie sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku. Dyrektorzy Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Tamara Juszkiewicz i Anna Andrzejuk-Sawicka zaprezentowali informacje z działalności gminnych jednostek kultury. Pracownik urzędu gminy Andrzej Rusaczyk powiedział o promocji Gminy Narew. 

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach,
  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przysługujących Gminie Narew i jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puchły na lata 2010-2017,
  • w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  • w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gąbin.
 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXIV sesji Rady Gminy Narew.