Rada Gminy

Rada Gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.


ZOBACZ TAKŻE:

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Gady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Skład osobowy Rady Gminy Narew VIII kadencji na lata 2018-2023 oraz składy poprzednich kadencji.

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe lub czasowe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Zgodnie ze statutem Gminy Narew radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.

Tutaj można zapoznać się z przebiegiem poszczególnych sesji Rady Gminy Narew.

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy Narew dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.