Rada Gminy

Rada Gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.


ZOBACZ TAKŻE:

Protokoły posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Narew: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy. Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej.