Narew, 11 września 2018 r.

 

Or.271.36.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH
WE WSI GRAMOTNE I USNARSZCZYZNA”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego, wg specyfikacji w poniższej tabeli, wbudowanie oraz profilowanie korony drogi równarką z zachowaniem naturalnych spadków podłużnych i poprzecznych wód opadowych
  PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
  utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
  powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  Nie
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie do dnia 19 września 2018 r., godzina 12.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 19 września 2018 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 5. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  [KOSZT za 1 TONĘ z WBUDOWANIEM i PROFILOWANIEM] 100%.
 6. Wyłoniony wykonawca złoży Oświadczenie o dostarczeniu materiału zgodnie ze specyfikacją zgodności objętościowej ze stanem faktycznym dostarczanego materiału.
  1. Wyłoniony wykonawca złoży Wykaz taboru do realizacji Zamówienia z nr rejestracyjnym pojazdu.
  2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument WZ z podaniem wagi dostarczonego materiału orz nr rejestracyjnym pojazdu W MOMENCIE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  3. Wymiana taboru z przyczyn technicznych możliwa jest po uprzedniej zmianie w wykazie określonym w punkcie 6.1.
  4. Zamawiający zastrzega prawo do:
   1. kontroli jakości i ilości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;
   2. przerwania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz stwierdzenia uchybień leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
    Wyłonionemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu przerwania realizacji przedmiotu zamówienia.
    Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy.
  5. Podstawową jednostką rozliczeniową za dostarczone kruszywo jest [T lub MG].
  6. Termin realizacji Zamówienia oraz miejsca dostarczenia kruszywa, uzgodnione zostaną z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Zawiadowmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty