Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi realizuje uchwałę 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku o ustanowieniu wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Przypominamy, że:

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba).

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.