Szanowni mieszkańcy Gminy Narew

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady postępowania z odpadami komunalnymi. W drodze przetargu gmina wyłoniła firmę, która odbiera odpady od właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym można zbierać selektywnie (segregować) lub gromadzić zmieszane. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych pobiera gmina.

W związku z nowelizacją przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały wprowadzone zmiany dotyczące pozbywania się odpadów od mieszkańców. Nowy system ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zamieszkałych. W przypadku właścicieli posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub instytucjonalna, nadal będzie obowiązywała umowa zawarta indywidualnie z firmą odbierającą odpady.

 

METODA NALICZANIA OPŁATY I JEJ WYSOKOŚĆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Narew jest uzależniona od dwóch czynników:

 • liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
 • sposobu zbierania odpadów, czyli od tego czy odpady będą zbierane selektywnie (segregowane) czy też nie.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

13 zł
przy selektywnej zbiórce odpadów
39 zł
przy nieselektywnej zbiórce odpadów

logo recycling
SEGREGUJ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ

Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym dokonując wpłat w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od trzeciego kwartału 2013 roku.

Opłaty należy wnosić na indywidulane numery kont bankowych, które są przydzielane właścicielom poszczególnych nieruchomości zobowiązanym do wnoszenia tej opłaty. Osoby, które złożą deklaracje otrzymują dowody wpłat z indywidualnym numerem konta, na które należy wpłacić zadeklarowaną kwotę.

 

DEKLARACJA

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Narew deklarację o wysokości opłaty. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 31 lipca 2013 roku. Można ją złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Deklaracja składana elektronicznie musi być opatrzona profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Narew w pokoju nr 10. Formularz deklaracji jest też do pobrania na naszej stronie internetowej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)

 

Elektoniczne złożenie deklaracji poprzez platformę e-PUAP

 

SEGREGACJA ODPADÓW, WORKI I POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza podmiot odbierający odpady komunalne.

Do segregacji odpadów należy wykorzystać worki w odpowiednich kolorach:

WOREK ZIELONY szkło białe i kolorowe
WOREK ŻÓŁTY tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe
WOREK NIEBIESKI papier i tektura
WOREK BRĄZOWY odpady biodegradowalne
WOREK CZARNY popiół i żużel

 

W zabudowie wielorodzinnej zostaną ustawione trzy specjalistyczne kontenery do segregacji odpadów:

KONTENER ZIELONY szkło białe i kolorowe
KONTENER ŻÓŁTY tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe
KONTENER NIEBIESKI papier i tektura

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI 

POJEMNIKI I WORKI
W KOLORZE ZIELONYM

szkło

WRZUCAMY:
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:
Szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu luster, kineskopów, witraży, szkła okularowego, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, reflektorów, opakowań po lekach, termometrów.

POJEMNIKI I WORKI
W KOLORZE ŻÓŁTYM

tworzywa sztuczne,
metal oraz odpady wielomateriałowe

WRZUCAMY:
Zgniecione butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, plastikowe nakrętki, kartony po mleku i napojach, plastikowe torebki, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, zgniecione puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.

 

NIE WRZUCAMY:
Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii.

POJEMNIKI I WORKI
W KOLORZE NIEBIESKIM

papier i tektura

WRZUCAMY:
Gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania.

 

NIE WRZUCAMY:
Kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. opakowania typu tera pak po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), kalki, papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne.

Przed wyrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

POJEMNIKI I WORKI
W KOLORZE BRĄZOWYM

odpady zielone

WRZUCAMY:
Odpady kuchennego pochodzenia roślinnego (obierki z owoców i warzyw), odpady z ogrodów, usunięte kwiaty, kwiaty doniczkowe, odpady z pielęgnacji terenów zielonych – liście, skoszona trawa, drobne gałązki.

 

NIE WRZUCAMY:
Mięsa, resztek jedzenia, pieluch jednorazowych, niedopałków, podściółki dla kotów i innych zwierząt.

POJEMNIKI I WORKI
W KOLORZE CZARNYM

popiół i żużel

WRZUCAMY:
Popiół z drewna kominkowego, żużel po węglu, szlaka, miał, popiół z tytoniu.

NIE WRZUCAMY:
Odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, płynów oraz gorącego popiołu i żużlu.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Narwi przy ul. Mickiewicza 18.

GODZINY ODBIORU ODPADÓW W PSZOK
  wtorek – sobota, 7.00 – 15.00

 

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 • baterie, akumulatory, chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, opony),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe przypadku niewielkiego remontu.


 

SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne są odbierane wg poniższych zasad:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane: 1 raz w miesiącu,
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu,
 • odpady biodegradowalne: 2 razy w miesiącu (maj-październik).

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane: 2 razy w miesiącu,
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu.

Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na naszej stronie internetowej.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- zabudowa jednorodzinna
- zabudowa wielorodzinna

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 • Uchwała nr XXVI/156/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVIII/213/13 Rady Gminy Narew z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVI/157/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXXV/144/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXX/220/13 Rady Gminy Narew z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

ULOTKA INFORMACYJNA (pdf)

ULOTKA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI (pdf)

 

Szczegółowych informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew
Pokój nr 10, tel. 85 6816741, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.