Formularze wniosków i podań dostępne w Urzędzie Gminy Narew. Na naszej stronie udostępnione zostały dwa rodzaje dokumentów PDF:

  • formularze nieedytowalne - które można jedynie wydrukować i wypełnić odręcznie,
  • formularze aktywne - w których istnieje możliwość wprowadzenia danych, zapisania oraz wydruku. 

Aby mieć możliwość zapisania aktywnych formularzy PDF należy skorzystać z najnowszej wersji programu Adobe Acrobat lub innego oprogramowania do przeglądania dokumentów PDF, które daje możliwość zapisania danych w aktywnych polach formularzy (np. PDF-XChange Viewer).

Zalecamy włączenie podświetlenia aktywnych pól formularzy w używanym przez Państwa programie, dzięki czemu będą Państwo widzieli, które pola są możliwe do wypełnienia.

{tab Podatki i opłaty lokalne}

PODATKI O OPŁATY LOKALNE

ikona pdf Informacja w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (PDF aktywny)
ikona pdf Deklaracja na podatek rolny (PDF aktywny)
ikona pdf Deklaracja na podatek leśny (PDF aktywny)
ikona pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF aktywny)
ikona pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  ikona pdfZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1
ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  ikona pdfZałącznik do wniosku - Oświadczenie
  ikona pdfZałącznik do wniosku - Oświadczenie
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF aktywny)
ikona pdf Oświadczenie podatek akcyzowy

{tab Działalność gospodarcza}

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

ikona pdf Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wraz z załącznikami (CEIDG-1)
  ikona pdfInstrukcja wypełniania wniosku o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
ikona pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; - grzebowisk i spalarni zwłok i ich części.

{tab Ewidencja ludności i akta stanu cywilnego}

EWIDENCJA LUDNOŚCI I AKTA STANU CYWILNEGO

ikona pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
ikona pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL
ikona pdf Zgłoszenie pobytu stałego
ikona pdf Zgłoszenie pobytu czasowego
ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
ikona pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
ikona pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
ikona pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
ikona pdf Wzór  pełnomocnictwa meldunkowego
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia
ikona pdf Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
ikona pdf Pisemna deklaracja zawierająca niezbędne informacje do wpisania do rejestru wyborców
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców(o braku zameldowania)

{/tabs}

{tab Przyznawanie świadczeń i dodatków}

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (przekroczone kryterium dochodowe - złotówka za złotówkę)
  ikona pdf Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  ikona pdf Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
  ikona pdf Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30C, 30E, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 7 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 8 do wniosku – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 9 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 10 do wniosku – Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
  ikona pdf Załącznik nr 11 do wniosku – Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
  ikona pdf Załącznik nr 12 do wniosku – Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  ikona pdf Załącznik nr 13 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
  ikona pdf Załącznik nr 14 do wniosku – Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z oświadczeniami
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  ikona pdf Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 4 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30C, 30E, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 
  ikona pdf Załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 7 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
ikona pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  ikona pdf Załącznik do wniosku – Deklaracja o dochodach
ikona pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (PDF aktywny)
ikona pdf Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

{tab Sprawy budowlane i ochrona środowiska}

SPRAWY BUDOWLANE I ICHRONA ŚRODOWISKA

ikona pdf  Wniosek o wydanie decyzji ustalenia warunków zabudowy 
ikona pdf  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
ikona pdf Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
ikona pdf Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

{/tabs}