Na terenie gminy Narew, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi realizowany jest projekt „Tak dla edukacji”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 1 759 587,16 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Gen. Z. Berlinga wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD, a Partnerem - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Gen. Z. Berlinga wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Narwi, poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. angielski, jęz. rosyjski)

– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (modelarskie, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, z jęz. francuskiego, przyrodnicze, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne)

– realizację projektów edukacyjnych – „Cztery pory roku”, „Nie przeminęło z wiatrem”, „Poligloci”

– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Akademia SMART”

– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Białystok)

– indywidualne podejście do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),  

– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy, obóz językowy

– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej

- szkolenia z zakresu wykorzystania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

W ramach projektu w sierpniu 2019 roku:

- zbudowano nową sieć Wi-Fi z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowani na kwotę 80 250,00 zł

- utworzono lub doposażono pracownie szkolne w sprzęt (43 laptopy, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów, 4 odtwarzacze CD) na kwotę 152 294,91 zł     

– zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia planowanych zajęć dla uczniów na kwotę 342 150,00 zł

Od października 2019 r. rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych dla uczniów. Do czerwca 2021 roku planuję się zrealizowanie ponad 5000 godzin indywidualnych i grupowych zajęć dodatkowych dla uczniów SP w Narwi.  

Bieżące informacje z realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

 

 

narew herb