Gmina Narew zamierza złożyć wniosek celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z:

- paneli fotowoltaicznych produkujących prąd,

- kolektorów słonecznych produkujących energię do podgrzewania wody

w ramach Osi Priorytetowej V w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).

  1. Grant jest w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznej lub/i kolektorów słonecznych przez Grantobiorcę. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.).
  2. Program działania przedstawia się następująco:
  3. a) Zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych ankiet: do dnia 10 stycznia 2020 roku do pokoju nr 2 w celu oszacowania kwoty dotacji, o którą będzie ubiegać się Gmina. Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie zgłoszenia ze względu na inny zakres zbieranych danych.
  4. b) Po oszacowaniu Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie styczeń-listopad 2020 r.)
  5. b) Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części środków (w 2021 r.). Szczegółowe warunki będą określone w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.
  6. Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych. W celu uzyskania jak największej ilości punktów przy ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski, sugeruje się żeby wnioskować o dofinansowanie na poziomie 65%, co da Gminie dodatkowe 20 punktów przy ocenie wniosku – co realnie zwiększa szansę na uzyskanie dotacji. Prosimy zatem o zaznaczenie w ankiecie odpowiedzi dotyczącej poziomu dofinansowania.
  1. Grant będzie mógł być przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
  2. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
  3. Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Narew w pok. 2 oraz do pobrania w załączniku do niniejszej informacji. Informacje pod numerem tel. 85 68 16 740.

 

Ankieta (format docx)

Ankieta (format pdf)