Wójt Gminy Narew realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Narew” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Termin składania wniosków: od 15 stycznia 2020r. do 25 stycznia 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Narew ul. A.Mickiewicza 101 17-210 Narew.

W związku z faktem, iż Gmina Narew zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2020 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Narew.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Narew w trybie zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Narew można uzyskać pod nr tel. 85 68 16 740.