20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
 
1) 3 000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy albo
 
2) 1000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym albo
 
3) 500 zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 
4) 2000 zł – kocioł olejowy.
 
Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 
Uwaga: gospodarstwa ogrzewane gazem z gazociągu są objęte systemem wsparcia w ramach rozliczeń z dostawcą gazu, zaś gospodarstwa domowe pobierające ciepło od przedsiębiorstw energetycznych (sprzedawców ciepła, np. OPEC) są objęte wsparciem w ramach rozliczeń z tym przedsiębiorcą. Takie gospodarstwa nie składają żadnych wniosków do Wójta.
 
Skorzystanie z dodatku wymaga wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.
 
Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanych drewnem, gazem LPG lub olejem) – poniżej:
logotyp