23 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Na początku sesji wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

XXXII sesja Rady Gminy Narew

Po zatwierdzeniu porządku obrad tradycyjnie już Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski przedstawił Radzie informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt przedstawił również sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2009 rok. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce zaprezentowali informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2009 rok. Natomiast sekretarz gminy Mariusz Żukowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2009 rok. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2010 rok oraz ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty,
  • w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże na lata 2010-2017,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Gminy Narew V kadencji.