28 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz.

Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
  • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury,
  • w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010-2017,
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyniewicze Duże na lata 2010-2017.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XXXIII sesji Rady Gminy Narew V kadencji.