Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem
„Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z póżn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony W życie na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), a następnie zmieniony W 2016 r. i 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju. Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378) posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa:

 1. podlaskiego, w powiatach:
  • augustowskirn w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny,
  • białostockim w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,
  • sokólskim w gminach Korycin i Suchowola,
  • hajnowskim w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,
  • wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,
  • zambrowskim w gminie Rutki,
  • monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,
  • grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,
  • bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,
  • siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,
  • kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski,
  • łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna,
 2. mazowieckiego, w powiatach:
  • łosickim W gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,
  • siedlcckim W gminie Korczew,
 3. lubelskiego, w powiatach:
  • bialskim W gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,
  • Biała Podlaska

zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w w/w. programie.

Wymagania dotyczące bioasekuracji:

 1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiemt;
 2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. utrzymywanie świń W gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych W systemie otwartym;
 7. zapewnienie aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem; oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń W innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające W budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 8. posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  1. dokumentację przestrzegania wymagań określonych W akapicie pierwszym w pkt 2-4,
  2. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  3. program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  4. zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa W akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;
 9. zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdycałe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
 10. utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne,

Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo wprowadza się następujące wymagania:

 1. zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa;
 2. utrzymywanie świń w gospodarstwie W budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do w/w. wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do w/w. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. posiadaczowí świń będzie przysługiwać:
  • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
  • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię w/w. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świníe na w/w. obszarze, który nie dostosuje, do dnia 14 sierpnia 2017 r. gospodarstwa do w/w. wymagań dotyczących bioasekuracji i nie złoży w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w w/w. programie bioasekuracji:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa;
 3. nie będzie przysługiwać w/w. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Najważniejsze terminy:

15 lipca 2017 r. - wejście w życie zmiany „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 - 2018

14 sierpnia 2017 r. - termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji, z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzikow na teren gospodarstwa - który powinien, być spełniony do 31 grudnia 2017 r.

14 sierpnia 2017 r. - termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji

15 września 2017 r. - termin nazłożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty