Narew, 24 maja 2018 r.

Or.271.20.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koweła
 2. Zakres zamówienia: Remont budynku świetlicy wiejskiej:
  1. Demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej w obu pomieszczeniach.
  2. Roboty malarskie:
   • obróbka 5 szt. okien (1,50 m x 1,50 m)
   • obróbka komina (2,35 m x 0,50 m x 0,60 m)
   • wymiana drzwi wewnętrznych prawostronnych (2,20 m x 0,90 m)
   • obróbka drzwi zewnętrznych (2,20 m x 0,90 m)
   • zabezpieczenie sufitu przed pobrudzeniem.
    Szkic pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
    W obu pomieszczeniach znajduje się sufit podwieszany.
    W przypadku dostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych drzwi wewnętrzne o szerokości ciągu komunikacyjnego z pomieszczenia I do pomieszczenia II mierzonej między ramiakami pionowymi nie mniejsza niż 0,90 m. Ściany wymagają wyrównania oraz usunięcia starej powłoki malarskiej.
    Kolor zastosowanych farb i materiałów Wykonawca uzgodni z sołtysem wsi Koweła.
    Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych niezbędne jest wykonanie instalacji elektrycznej.
  3. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin pomieszczeń świetlicy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym nie później niż do dnia 4 czerwca 2018 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koweła” do dnia 8 czerwca 2018 r., do godziny 14.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 6. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wymiary pomieszczeń

Wzór formularza ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty