O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Narew zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych 110/6, 176/3, 110/4, 109/10, 109/12, 109/13, 109/18, 109/19, 190 w Lachach gmina Narew i działkach 284, 283, 306 w Klejnikach gmina Czyże.

dla inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-240 Lublin, ul. Garbarska 21A, Elsam Mirosław Sajewicz ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna obwieszczenia: art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 2 późn. zm./

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz