Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„DOSTAWA AGREGATOW PRĄDOTWÓRCZYCH DO ZASILANIA STACJI UZDATNIANIA WODY”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody”.
   Charakterystyka agregatów:
   • moc 60 KW
   • bez obudowy
   • z wkładem SZR
  2. Sposób sporządzenia oferty:
   Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody” do dnia 24 kwietnia 2017r., do godziny 15.00, na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
  3. Kryteria oceny oferty:
   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
   KOSZTY: 100%
  4. Termin związania ofertą:
   Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Do pobrania:

Formularz oferty cenowej