Narew dnia 16.10.2017r.

GK.6200.4.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Narew zawiadamia, że na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17- 230 Białowieża, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie wodopojów poprzez odtworzenie zarastających starorzeczy w dolinie górnej Narwi w następującej lokalizacji: działki nr ew. 1038, 1073, 1074/1, 1075/1, 941, 927/1, 465/5, 1008/1 896/1, 1151, 1152 w obw. ew. Trześcianka działki nr ew. 54/1, 54/2, 54/3 w obw. ew. Koźliki, gmina Narew, powiat hajnowski.

Zgodnie z art.10 § KPA organa administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń. Wobec tego informuję, że zainteresowane strony mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi.
  2. Składać wnioski i uwagi.

Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz