Narew, 14 grudnia 2018 r.

 

Or.271.56.2018

 

Gmina Narew 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101 informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Usługa odławiania, odbierania, bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Narew
wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt
w latach 2019-2020.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiot zamówienia jest odławianie, odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Narew wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt w latach 2019-2020.
  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone na zgłoszenie przekazywane Wykonawcy faksem lub telefonicznie. Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie (t. j. Dz. U. z 2017 r poz.1840 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
  Do przedmiotowych zadań wykonawcy należy:
  1. wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej;
  2. transport wyłapywanych zwierząt;
  3. zapewnienie wyłapanym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  4. prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
  5. kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
  6. zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku;
  7. zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
  8. sterylizacja albo kastracja zwierząt;
  9. usypianie ślepych miotów;
  10. poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku;
  11. prowadzenie ewidencji zwierząt oraz książeczki kontroli weterynaryjnej;
  12. przedstawianie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań na temat ilości zwierząt przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu.
 2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  1. termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
  2. warunki płatności: przelewem na konto bankowe.
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pokój nr 16,
  tel.: 85 681016, fax: 8733535.
 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
 5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.):
  1. posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska i wyłapywanie psów lub umów ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie zwierząt;
  2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zobowiązany będzie wystąpić do Wójta Gminy Narew o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Narew.
 6. Sposób przygotowania oferty:
  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
 7. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or.271.56.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odławianie, odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Narew wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt w latach 2019-2020”, należy:
  1. złożyć do dnia 24 grudnia 2018 r. do godziny 14.00 Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. Pok. nr 16, albo przesłać
  2. faxem na nr: 8733535 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 grudnia 2018 r. o godz. 14.15. w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. pok. nr 16.
 9. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Informacja o unieważnieniu postępowania