Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1454).

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice), w tym rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to również osób tworzących związki nieformalne, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Od 1.01.2019 KDR przysługuje również rodzicom, którzy posiadali kiedykolwiek trójkę dzieci.

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania Karty Dużej Rodziny.

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Urzędzie Gminy w Narwi wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 101, pokój nr 8 i 9 i tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać Kartę Dużej Rodziny. Z Karty Dużej Rodziny każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty Dużej Rodziny nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym?

Wykaz uprawnień przyznanych przez podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten, w miarę podpisywania umów z partnerami przystępującymi do programu, jest na bieżąco aktualizowany. Powyższy wykaz uprawnień można również uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi w godzinach urzędowania.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,78 zł.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta.

 

ikona pdf Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
ikona pdf Objaśnienia do wniosku o Kartę Dużej Rodziny
ikona pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
ikona pdf Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu dziecka
ikona pdf Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
ikona pdf Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych