AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- zabudowa jednorodzinna
- zabudowa wielorodzinna

Informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy Narew
pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Narew odbierane będą w 2021r w następujących terminach :

·          28 maj 2021r  Narew ulice

·          24 maj 2021r  Ancuty, Białki, Iwanki, Ogrodniki, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo, Cisy, Paszkowszczyzna

·          26 maj 2021r  Bruszkowszczyzna, Cimochy, Chrabostówka, Gorędy, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Krzywiec, Makówka, Odrynki, Podborowisko, Przybudki, Rybaki, Waśki

·          27 maj 2021r  Doratynka, Gorodczyno, Gradoczno, Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa,, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Nowiny, Radźki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Zabłocie

 

ULOTKA INFORMACYJNA

narew

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Narew

W związku z nowelizacją przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwie domowym należy zbierać selektywnie. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

 narew2

System ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zamieszkałych. W przypadku właścicieli posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub instytucjonalna  (właściciele nieruchomości niezamieszkałych), zobowiązani są do indywidualnego posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

 

Wejdź, zobacz, zastosuj!

jednolity

 

 

METODA NALICZANIA OPŁATY I JEJ WYSOKOŚĆ

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Narew jest uzależniona od następujących czynników:

 • liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
 • obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

 

15 zł
przy selektywnej zbiórce odpadów
45 zł
przy nieselektywnej zbiórce odpadów

 

 

logo recycling
SEGREGUJ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ

 

 Opłaty należy wnosić na indywidulane numery kont bankowych, które są przydzielane właścicielom poszczególnych nieruchomości. Osoby, które złożą deklaracje otrzymują dowody wpłat z indywidualnym numerem konta, na które należy wpłacić zadeklarowaną kwotę. Opłaty należy uiszczać w trybie kwartalnym - dokonując wpłat w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

 

 

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 narew3

 

DEKLARACJA

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Narew deklarację o wysokości opłaty. Deklarację można  złożyć osobiście w siedzibie urzędu gminy lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP. Deklaracja składana elektronicznie musi być opatrzona profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Narew w pokoju nr 21. Formularz deklaracji jest też do pobrania na naszej stronie internetowej.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(formularz aktywny z możliwością wypełnienia pól, zapisania i wydruku)

 

Elektroniczne złożenie deklaracji poprzez platformę e-PUAP

 

 

WORKI I POJEMNIKI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza podmiot odbierający odpady komunalne. Worki można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Narew.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI ?

 seg1

seg2

seg3

seg4

seg5

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Narwi przy ul. Mickiewicza 18.

 

GODZINY ODBIORU ODPADÓW W PSZOK
  wtorek – sobota, 7.00 – 15.00

 

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 • baterie, akumulatory, chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, dywany, wózki dziecięce, materace, opony),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w przypadku niewielkiego remontu.

 

SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez Przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 1 raz w miesiącu ( listopad – marzec)
 •                                                           2 razy w miesiącu ( kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu,
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

 • odpady zmieszane oraz bioodpady : 2 razy w miesiącu ( listopad – marzec),
 •                                                            4 razy w miesiącu (kwiecień – październik)
 • odpady segregowane: 1 raz w miesiącu.
 • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek

Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych jest podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na naszej stronie internetowej.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

- zabudowa jednorodzinna
- zabudowa wielorodzinna

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 • Uchwała nr XXV/143/21 Rady Gminy Narew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z 30 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XXV/135/20 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 • Uchwała nr XXII/116/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym.
 • Uchwała nr XXII/117/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • Uchwała nr XXII/118/20 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXII/119/20  Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Narew.
 • Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Narew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

Szczegółowych informacji na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Narew pokój nr 21, tel. 85 68-16-765, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.