Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Narew pełni Pan Krystian Kraska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWII

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) w związku z faktem iż jest Pani/Pan stroną postępowania administracyjnego wszczętego na Pani/Pana wniosek niniejszym przekazuje się następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwii (dalej: GOPS) reprezentowany przez Kierownika GOPS, z siedzibą w Narwii, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew tel. 85 6816742, 85 6816752, fax 85 6816742; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez GOPS, dane kontaktowe: GOPS w Narwii ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) oraz w art. 9 ust. 2 lit. b) g) i h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach (PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE CELE):

obsługa wniosków o uzyskanie pomocy, świadczenia, usługi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508)

obsługa wniosków o uzyskanie świadczenia rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018r. poz. 107, 138,650, 730, 912, 1000)

obsługa wniosków o świadczenie alimentacyjne oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000)

obsługa wniosków o uzyskanie prawa do świadczeń wychowawczych tzw. „500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, 2354, z 2019 r. poz. 60, 303)

obsługa wniosków o uzyskanie uprawnień do zasiłku jednorazowego tzw. „Za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473)

obsługa wniosków o uzyskanie prawa do świadczenia „300+” stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998)

obsługa procedur związanych z założeniem i prowadzeniem „Niebieskiej Karty” w związku z obowiązkiem nałożonym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

realizacja uprawnień ustawowych, związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)

realizacja uprawnień, związanych z obsługą Wielkopolskiej Karty Rodziny w związku z realizacją Uchwały nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia program “Wielkopolska Karta Rodziny” na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.)

obsługa wniosków o uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego w zgodzie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z 2018 r. poz. 756)

obsługa wniosków o uzyskanie prawa do dodatku energetycznego w zgodzie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356)

obsługa wniosków i skarg składanych do GOPS na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.)

obsługa rejestru uczniów korzystających z dożywiania w szkole w związku z realizacją Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwalonej na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz z art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)

  1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki socjalnej, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi GOPS zawarł umowy powierzenia danych (serwis systemów informatycznych).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 lat dla celów określonych w pkt. 3 lit. a) – i), 5 lat dla pozostałych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
  3. W związku z przetwarzaniem przez GOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:

− prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

− prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

− prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

− prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

  1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – n). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona dla mnie zrozumiała: