Formularze wniosków i podań dostępne w Urzędzie Gminy Narew. Na naszej stronie udostępnione zostały dwa rodzaje dokumentów PDF:

  • formularze nieedytowalne - które można jedynie wydrukować i wypełnić odręcznie,
  • formularze aktywne - w których istnieje możliwość wprowadzenia danych, zapisania oraz wydruku. 

Aby mieć możliwość zapisania aktywnych formularzy PDF należy skorzystać z najnowszej wersji programu Adobe Acrobat lub innego oprogramowania do przeglądania dokumentów PDF, które daje możliwość zapisania danych w aktywnych polach formularzy (np. PDF-XChange Viewer).

Zalecamy włączenie podświetlenia aktywnych pól formularzy w używanym przez Państwa programie, dzięki czemu będą Państwo widzieli, które pola są możliwe do wypełnienia.

 

DEKLARACJE PODATKOWE

ikona pdf Deklaracja na podatek leśny DL-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2
ikona pdf Deklaracja na podatek rolny DR-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2
ikona pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1
  ikona pdf załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2
ikona pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  ikona pdfZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1
ikona pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  ikona pdfZałącznik do wniosku - formularz informacji
  ikona pdfZałącznik do wniosku - wykaz faktur VAT
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

INFORMACJE PODATKOWE 

ikona pdf Informacje o lasach IL-1
  ikona pdf załącznik do informacji o lasach ZIL-1
  ikona pdf załącznik do informacji o lasach ZIL-2
  ikona pdf załącznik do informacji o lasach ZIL-3
ikona pdf Informacje o nieruchomościach IN-1
  ikona pdf załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-1
  ikona pdf załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-2
  ikona pdf załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-3
ikona pdf Informacje o gruntach IR-1
  ikona pdf załącznik do informacji o gruntach ZIR-1
  ikona pdf załącznik do informacji o gruntach ZIR-2
  ikona pdf załącznik do informacji o gruntach ZIR-3

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

ikona pdf Wniosek o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wraz z załącznikami (CEIDG-1)
  ikona pdfInstrukcja wypełniania wniosku o wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1)
ikona pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (PDF aktywny)
ikona pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; - grzebowisk i spalarni zwłok i ich części.

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I AKTA STANU CYWILNEGO

ikona pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
ikona pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL
ikona pdf Zgłoszenie pobytu stałego
ikona pdf Zgłoszenie pobytu czasowego
ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
ikona pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
ikona pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
ikona pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
ikona pdf Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
ikona pdf Wzór  pełnomocnictwa meldunkowego
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia
ikona pdf Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
ikona pdf Pisemna deklaracja zawierająca niezbędne informacje do wpisania do rejestru wyborców
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców(o braku zameldowania)

 

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ I DODATKÓW

ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (przekroczone kryterium dochodowe - złotówka za złotówkę)
  ikona pdf Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
  ikona pdf Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
  ikona pdf Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30C, 30E, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 7 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 8 do wniosku – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 9 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ikona pdf Załącznik nr 10 do wniosku – Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
  ikona pdf Załącznik nr 11 do wniosku – Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
  ikona pdf Załącznik nr 12 do wniosku – Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
  ikona pdf Załącznik nr 13 do wniosku – Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
  ikona pdf Załącznik nr 14 do wniosku – Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z oświadczeniami
ikona pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  ikona pdf Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 4 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30B, 30C, 30E, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 
  ikona pdf Załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
  ikona pdf Załącznik nr 7 do wniosku – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
ikona pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  ikona pdf Załącznik do wniosku – Deklaracja o dochodach
ikona pdf Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (PDF aktywny)
ikona pdf Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START
ikona pdf Wniosek o wypłatę DODATKU OSŁONOWEGO
ikona pdf Wniosek o dodatek węglowy

 

SPRAWY BUDOWLANE I ICHRONA ŚRODOWISKA

ikona pdf 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoalbo warunków zabudowy

(wersja edytowalna)

ikona pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
ikona pdf Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego / ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
ikona pdf Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew
ikona pdf Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
ikona pdf Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
ikona pdf Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
ikona pdf

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji

ikona pdf Wniosek o usunięcie drzewa
ikona pdf Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
ikona pdf Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

INNE WNIOSKI

 

ikona pdf Wniosek o zamieszczenie  na stronie internetowej  ogłoszenia kupna, sprzedaży najmu, dzierżawy
ikona pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa