Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi jest jednostką organizacyjną Gminy Narew podległą Wójtowi Gminy.

Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI
ul.Mickiewicza 101 17-210 Narew
(budynek urzędu gminy)

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

tel. 85 6816742, 85 6816752, fax 85 8733535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bip.gops.ug.narew.wrotapodlasia.pl

NIP: 543-18-63-234,  REGON: 0050849647

KIEROWNIK - ELŻBIETA LEWICKA


 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Informacja na temat form wspierania rodziny prowadzonych przez GOPS w Narwi.

Kto ma prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz co jest podstawą przyznania świadczenia. Rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej.

Kogo należy powiadomić jeżeli jest się ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie. Wsparcie dla ofiar przemocy. Zespół interdyscyplinarny.

Kto ma prawo do stypendium szkolnego oraz co jest podstawą przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu ze 150% do 200%.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych).

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio.

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw  uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów  życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

Formularze wniosków i podań dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi.

W celu realizacji zadań ustawowych oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi przetwarzane są dane osobowe.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.