PRZEMOC  W  RODZINIE  TO  ZAMIERZONE  I  WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ  DZIAŁANIE  PRZECIW  CZŁONKOWI  RODZINY, NARUSZAJĄCE  PRAWA  I DOBRA  OSOBISTE,  POWODUJĄCE CIERPIENIE  I  SZKODY.

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją
w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem. 

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy w rodzinie

Przemoc fizyczna:

Bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

Wyśmiewanie, zastraszanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna:

Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

Przemoc ekonomiczna:

Zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…

 

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE POWIADOM:

 • policję tel. 997-połączenie bezpłatne lub z telefonu komórkowego 112,
 • prokuraturę.

ZWRÓĆ SIĘ DO:

 • ośrodka pomocy społecznej,
 • powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • ośrodka interwencji kryzysowej,
 • ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Powyższe instytucje są ustawowo zobowiązane do podjęcia stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został przyjmując sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, do jego działań należy m.in.

 • diagnoza problemu;
 • podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem;
 • zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie doświadczającej przemocy;
 • podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia lekarskiego dotyczącego aktu przemocy;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zgłoszenie przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez sygnał z instytucji np.: Policja, GOPS, GKRPA, NZOZ, ZPO, Sąd/Kurator, Organizacja Pozarządowa.

 

WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY

Pamiętaj! Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy! Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej! Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeśli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy – przemoc się powtórzy.

Ważne telefony:

TELEFON ZAUFANIA helpline.org.pl
0 800 100 100
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00
bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TELEFON „NIEBIESKA LINIA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
0 801 12 00 02
czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00
płatny pierwszy impuls

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” WARSZAWSKA NIEBIESKA LINIA
22 668 70 00
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00
pełnopłatny dla osoby dzwoniącej

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
0 800 12 12 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00
bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego

 

Uchwała nr XXVIII/140/17 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021"

Program - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

 

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan awaryjny - jak szukać pomocy

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Informator powiatu hajnowskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

INFORMATOR BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE POWIAT HAJNOWSKI

Baza Teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych 2023