ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł - zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł - zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj.

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, w szczególności:

 • dowód osobisty,
 • orzeczenie komisji lub zespołu do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o stopniu niepełnosprawności,
 • dokumenty poświadczające wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z podaniem wszelkich potrąceń takich jak zaliczka na podatek dochodowy, składak na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
 • dowód otrzymywania emerytury lub renty,
 • dokument poświadczający uczęszczanie do szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki,
 • oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 • świadczenie o stanie majątkowym,
 • decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną.

Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, i rodzinnej pracownik socjalny może domagać się od osoby ubiegającej się o pomoc społeczną złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE z pomocy społecznej to:

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj. kwotą 776 zł, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku osoby w rodzinie – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. kwotą 600 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

 W obu przypadkach wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 719 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ksero dowodu osobistego i dokumenty o wysokości dochodów. Należy również wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych do alimentacji.

 

ZASIŁEK OKRESOWY – zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, 
 • niepełnosprawność, 
 • bezrobocie, 
 • możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby  i rodziny: może być wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

 • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej – może być przyznany osobie albo rodzinie, którą dotknęło zdarzenie losowe (np. pożar) bądź która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Przyznawany jest niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi;

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY - świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium.

ZASIŁEK CELOWY NA ZASADACH ZWROTU - świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Oprócz pomocy pieniężnej i rzeczowej w ośrodku można uzyskać:

 • posiłek, odzież, schronienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo, doradztwo,
 • informowanie,
 • interwencje socjalne
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne.