Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2019 roku

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Narew w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew na 2019 r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

 • składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Narew, sekretariat, w dni robocze,
  w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
 • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz faksem na nr 873 3535.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 11 marca 2019 r. Niewydanie opinii w ww. terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały w wersji elektronicznej znajduje się poniżej:

 

-PROJEKT-

uchwała nr VI/…../19

rady gminy NAREW

z dnia ….. marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2019 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 122), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce oraz dzierżawcy obwodu łowieckiego działającego na terenie Gminy Narew uchwala się, co następuje:

 • 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

 

Załącznik

do uchwały Nr VI/…../19

Rady Gminy Narew

dnia ….. marca 2019 r.

PROGRAM

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY NAREW W 2019 ROKU

 • 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych
  w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r.
  poz. 122) przebywających na terenie Gminy Narew.
 • 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 • Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Narew;
 • Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Narew;
 • Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Narew;
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. U. z 2019 r. poz. 122);
 • zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
 • zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
 • kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach niezależnych od człowieka;
 • Schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz
  o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2019 roku”.
 • 3. Program ma na celu:
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
 • zapobieganie bezdomności zwierząt;
 • zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
 • edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
 • edukację mieszkańców gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, sprawowania właściwej opieki i ochrony zwierząt;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.
 • 4. 1. Koordynatorem niniejszego Programu jest Wójt z pośrednictwem Urzędu.
 1. Wykonawcami Programu są:
 • schronisko dla bezdomnych zwierząt;
 • organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
 • gospodarstwo rolne wskazane przez Urząd jako miejsce przetrzymania zwierząt gospodarskich;
 • lekarz weterynarii wykonujący całodobowe usługi weterynaryjne niezbędne na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 • 5. 1. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,
  w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew pod nr tel. 85 6816741, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.
 2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa
  w ust.1, Referat podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia
  w schronisku dla zwierząt.
 3. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
 4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez Schronisko dla zwierząt prowadzone przez Stowarzyszenia na rzecz Niesienia Pomocy dla Bezdomnych Zwierząt TEMPL”, Długa Szlachecka, ul. Ks. J. Popiełuszki 4, gm. Halinów.
 5. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
 6. Transport zwierząt bezdomnych odbywał się będzie środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
 7. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.
 8. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.
 9. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych
  z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia
  w schronisku.
 • 6. 1. Przyjmowanie i zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Narew realizuje Schronisko, o którym mowa w § 5 ust. 5.
 1. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa jego regulamin.
 2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizują organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, zleconych przez Gminę.
 • 7. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:
 • wójt poprzez:
 1. dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska, poprzez zakup i wydawanie karmy przez pracownika Urzędu społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, wolontariuszom działającym na terenie Gminy,
 2. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
 • organizacje poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
 • 8. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
 • sterylizację albo kastracje zwierząt, usypianie ślepych miotów zwierząt prowadzoną:
 1. w Schronisku na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym Schronisko,
 2. na terenie Gminy;
 • prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji przy 50% odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli psów i kotów;
 • czipowanie psów na koszt gminy wykonywanym jednocześnie z odpłatnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt może nastąpić wówczas jeżeli:
 • są to zwierzęta do kilku dni życia po urodzeniu;
 • nie ma możliwości zapewnienia im stałej opieki w Schronisku;
 • prawdopodobieństwo znalezienia dla nich właściciela jest niewielkie bądź żadne.
 1. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów zwierząt na terenie Gminy odbywać się będą w lecznicy weterynaryjnej „Animal” Piotr Burzyński, ul. Jagiellońska 16,
  17-100 Bielsk Podlaski, zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług w tym zakresie.
 2. Umożliwia się bezpłatne usypianie ślepych miotów właścicielom suk, które
  w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną za zgodą właścicieli poddane sterylizacji na koszt Gminy.
 3. Umożliwia się bezpłatne usypianie ślepych miotów wolno żyjących kocic na koszt Gminy.
 4. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.
 • 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
  • prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy,
   umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
  • umieszczanie informacji o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Narew i zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Narew;
  • promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
 • 10. 1. Gospodarstwo rolne, które zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać wymagania dotyczące:
 • zasad przemieszczeń pomiędzy stadami;
 • odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym minimalnych norm powierzchni określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach, w tym w ustawie
  z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).
 1. Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Wójtem a właścicielem gospodarstwa określa gotowość zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim oraz dotyczy indywidualnych przypadków przekazania zwierząt pod opiekę.
 3. Wójt, z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym, podejmuje starania
  w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.
 4. Na zapewnienie miejsca przetrzymania zwierząt gospodarskich wymagających opieki wskazuje się działki siedliskowe zabudowane budynkami gospodarczymi, w tym
  z przeznaczeniem na inwentarz żywy oznaczone nr geod. 32/7 i 32/8 położone w Krzywcu należące do Cezarego Ozorowskiego, zam. w Wólce Poduchownej, gm. Wasilków, zgodnie
  z porozumieniem zawartym przez gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego.
 • 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy z udziałem zwierząt i zakres gotowości zapewnienia opieki w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt realizowane będzie zgodnie z umową zawartą z lecznicą weterynaryjną dla zwierząt wykonującą całodobowe usługi weterynaryjne niezbędne na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 1. Usługa weterynaryjna wykonana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierzęcia obejmuje w zależności od potrzeby:
  • dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia po zdarzeniu;
  • udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu,
  • podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,
  • przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,
  • okresowe przetrzymywanie leczonych zwierząt.
 1. Usługa ta będzie również obejmować transport martwego zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego oraz przechowywanie i przekazanie do schroniska lub utylizacji.
 2. Opiekę weterynaryjną o której mowa w ust. 1. Sprawować będzie lecznica weterynaryjna „Wasiluk Leon Usługi Weterynaryjne”, ul. A. Mickiewicza 45 w Narwi.
 • 12. 1. Gmina będzie prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialne i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.
 1. Inicjowanie różnorakich form edukacji skierowanych do uczniów szkoły dotyczących:
 • praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota;
 • konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt;
 • informacji o trybie postępowania z bezdomnymi zwierzętami.
 • 13. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Narew.
 1. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 35 000 zł, w tym na:
 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy umieszczanie ich w schronisku
  i zapewnienie im opieki – 27 600 zł;
 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom gospodarskim umieszczonym w gospodarstwie rolnym –
  400 zł;
 • zabieg sterylizacyjny sterylizacja zwierząt mających właścicieli – 3 000 zł.
 1. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego Programu w trakcie jego realizacji, jeżeli środki wymienione w ust. 2 będą niewystarczające.